1. TARAFLAR

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.yedinet.com ve / veya www.yedinet.net isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ


MÜŞTERİ'nin YediNet'e ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.


3. HİZMET’İN TANIMI


YediNet'in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın YediNet'in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.


MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm YediNet politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.


3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, YediNet Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:


3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),


3.1.2. Donanım arızaları,


3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya YediNet'in zaman zaman üstlendiği onarımlar,


3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın YediNet'in kontrolü dışındaki veya YediNet tarafından öngörülemeyen nedenler


3.2. MÜŞTERİ, YediNet'in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.


3.3. YediNet, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.


3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (YediNet SLAs) YediNet tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.


3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, YediNet Hizmetleri ile birlikte kullanmak için YediNet’ten veya YediNet'in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin YediNet sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, YediNet ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, YediNet hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını YediNet sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde YediNet'e yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.


3.6. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, YediNet “Bayi Web Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “ENTRENİX Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. YediNet sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı DirectAdmin Kontrol Panel desteği vermektedir. YediNet'in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal YediNet’yu bilgilendirmekle mükelleftir. YediNet, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin YediNet'e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. YediNet'in bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı YediNet Hizmetlerini MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ YediNet nun yazılı muvafakati olmaksızın YediNet'in Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.


3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ YediNet tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı YediNet sorumlu tutulamaz. YediNet bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.


4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, YediNet’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, YediNet işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. YediNet'in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ YediNet’ten sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, YediNet'in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


4.2. MÜŞTERİ, YediNet MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda YediNet, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve YediNet'in sorumluluğuna gidemez.


4.3. İÇERİK


4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.


4.3.2. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, YediNet’yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple YediNet aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, YediNet'in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile YediNet aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde YediNet'in davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından YediNet'in sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3.3. YediNet, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. YediNet, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.


4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece YediNet'e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde YediNet'e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, YediNet'in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.


4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin YediNet’ten hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye YediNet'in Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin YediNet'in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.


4.3.6. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde YediNet'in bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, YediNet'in alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.


4.3.7. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da YediNet’ ya bildireceğini aksi halde YediNet'in uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile YediNet’ten resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, YediNet'in bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca YediNet'e hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde YediNet'in erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile YediNet'in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, YediNet'e karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler YediNet tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme YediNet tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını YediNet’ten talep edemez veya rücu edemez.


4.3.8. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3.9. YediNet tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer YediNet MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve YediNet'in bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


4.3.10. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının YediNet tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. YediNet dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.


MÜŞTERİ, YediNet'in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı YediNet'in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda YediNet ile mutabıktır.


4.3.11.


a. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:


i. Topsite’lar


ii. Hotlink'ler


iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri


iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)


v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı


vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri


vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma


viii. Proxy script’leri


ix. MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler


x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri


xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları


xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)


xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)


xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri


xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)


xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri


xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri


xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)


xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını


xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak


xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını


xxii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar


xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri


xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı


xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları


xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma


xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri


xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi


xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri


xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı


xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri


xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)


xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri


xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri


xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler


xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler


xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))


xxxviii. Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)


xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı


xl. Fatura Tahsilat siteleri


b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:


i. IRCD (irc server’ları)


ii. IRC script’leri/bot’ları


iii. Korsan Yazılım/Warez


iv. IP Tarayıcılar


v. Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları


vi. Mail Bomber’lar/spam script’leri


vii. Escrow hesabı


viii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar


ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri


x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)


xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını


xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak


xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri


xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)


xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri


xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik )


xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri


xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri


xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler


xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler


xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )


xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları


xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma


xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı


xxv. Fatura tahsilat siteleri


xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri


xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde Çizgi Telekom lisans belgesini talep edebilir.


4.3.12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde YediNet, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.


İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil YediNet hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. YediNet sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. YediNet sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.


Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. YediNet dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.


4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, YediNet'in Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.


Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili YediNet Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.


Tüm YediNet MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.


4.4. Kaynak Kullanımı


MÜŞTERİ;


4.4.1. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Bu limitler: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 512 MB RAM / 1 Core CPU, Sınırsız paketi için 1024 MB RAM / 2 Core CPU, Sınırsız Pro paketi için 2048 MB RAM / 2 Core CPU ve Sınırsız Xtreme paketi için 4096 MB RAM / 4 Core CPU. Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.


4.4.2. Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 1024 KB, Sınırsız paketi için 2048 KB, Sınırsız Pro paketi için 2048 ve Sınırsız Xtreme paketi için 4096.


4.4.3. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.


4.4.4. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. YediNet alt yapısı dışından gelen  MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 256Kbit/Sec)


4.4.5. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.


4.4.6. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.


4.4.7. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 20 MB'dır.


4.4.8. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)


4.4.9. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.


4.4.10. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.


4.4.11. Paylaşımlı hostinglerde bir klasörün içinde 100.000'den fazla klasör olmamalıdır.


4.4.12. FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.


(.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau .mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb .shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )


4.4.13. FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.


4.4.14. FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.


4.4.15. Paylaşımlı hosting'lerde bir web sitesine anlık olarak bağlantı Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 50/saniye, Sınırsız paketi için 100/saniye, Sınırsız Pro paketi için 150/saniye ve Sınırsız Xtreme paketi için 200/saniyedir.


4.4.16. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.


4.4.17. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.


4.4.18. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların YediNet'in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.


4.4.19. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.


4.4.20. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.


4.4.21. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.


4.4.22. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.


4.4.23. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.


4.5. Bant Genişliği Kullanımı


MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, YediNet MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.


Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda YediNet gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.


4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik YediNet, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:


i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek


ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak


iii. YediNet sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak


iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak


YediNet paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve YediNet'in MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. YediNet, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, YediNet'in inisiyatifinde, YediNet'in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda YediNet kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.


4.7. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için YediNet'e gerekli yetkiyi vermektedir.


5. ÜCRET VE ÖDEME


5.1. MÜŞTERİ, YediNet Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.


5.2. YediNet hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece YediNet yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve YediNet'in o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.


Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde YediNet hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin YediNet'in gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.


5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve YediNet'in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.


5.4. YediNet, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan YediNet'e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu YediNet hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.


5.5. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun YediNet'e ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile very kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile YediNet'in sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin YediNet'e yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.


5.6. YediNet’ten alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.


6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ


6.1. YediNet istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, YediNet Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, YediNet’ nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm YediNet politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, YediNet, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.


Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.


6.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, YediNet sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.


6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.


7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


8. MÜCBİR SEBEP


8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.


8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.


9. SON HÜKÜM


İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. YediNet gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve YediNet'e ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.